สื่อการสอน/สาระวิทยาศาสตร์

สื่อการสอน

- แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที โดย NECTEC
- กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม โดย สสวท.
- กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม โดย สสวท.
- Learning Object (LO) -- สสวท.
- ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา -- สสวท.
- โอลิมปิกวิชาการ -- สสวท.
- ห้องสมุด สสวท.
- สาขาวิทยาศาสตร์ประถม สสวท.
- สาขาวิทยาศาสตร์มัธยม สสวท.
- สาขาฟิสิกส์ สสวท.
- สาขาเคมี สสวท.
- สาขาชีววิทยา สสวท.

การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่มา: สสวท.)

การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การจัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์
- ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
- ชีววิทยา (ม.4-ม.6)
- เคมี (ม.4-ม.6)
- ฟิสิกส์ (ม.4-ม.6)
- โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ม.4-ม.6)


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 : ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค
ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ป.1: ป.2 : ป.3 : ป.4 : ป.5 : ป.6
ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 - 6

คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คำชี้แจง
- หน่วยการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- แนวทางการจัดการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารอ้างอิง
- อภิธานศัพท์
- คณะอนุกรรมการ
- คณะผู้จัดทำ

โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ pdf โหลดได้ที่นี่ =>Get Acrobat Reader